Ochrana osobných údajov

Týmto oznámením o ochrane údajov vás informujeme o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, a o vašich právach podľa európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a federálneho zákona o ochrane údajov (BDSG). Za spracovanie údajov zodpovedá spoločnosť Hero Slovakia s.r.o. (ďalej len „my“ alebo „nás“).

I. Obecné informácie

1. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k týmto informáciám, alebo ak nás chcete kontaktovať s cieľom uplatniť svoje práva, pošlite prosím svoju žiadosť na nižšie uvedenú adresu alebo e-mail:

Hero Slovakia s.r.o.
Podzámska 68
949 01 Nitra
Telefón: 0800 606 005
E-mail: info@schwartau.sk

2. Právne základy

Pojem „osobné údaje“ podľa zákona o ochrane osobných údajov označuje všetky informácie týkajúce sa konkrétnej alebo identifikovateľnej osoby. Osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov, predovšetkým GDPR a BDSG. Údaje spracúvame iba na základe zákonného povolenia. Osobné údaje spracúvame len s vaším súhlasom (§ 15 ods. 3 TMG alebo čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR), na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vašu žiadosť v rámci predzmluvných rokovaní (6 ods. 1, písm. b) GDPR), aby sme splnili zákonnú povinnosť (čl. 6 ods. 1, písm. c) GDPR), alebo ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany, ak vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujú ochranu osobných údajov (čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR).

3. Uchovávanie údajov

Ak nie je v nasledujúcich informáciách uvedené inak, údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania alebo na plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností. Tieto zákonné požiadavky na uchovávanie údajov môžu vyplývať predovšetkým z obchodných alebo daňových právnych predpisov. Od konca kalendárneho roka, v ktorom boli údaje zhromaždené, budeme osobné údaje obsiahnuté v našich účtovných údajoch uchovávať po dobu desiatich rokov, a osobné údaje v obchodných listoch a zmluvách budeme uchovávať po dobu šiestich rokov. Okrem toho budeme po dobu zákonných premlčacích lehôt ukladať údaje v súvislosti so súhlasmi vyžadujúcimi dôkazy, ako aj so sťažnosťami a nárokmi.

4. Kategórie príjemcov údajov

Na spracovanie vašich údajov používame zmluvných spracovateľov. Medzi operácie vykonávané týmito spracovateľmi patrí napríklad hosťovanie, údržba a podpora IT systémov, správa zákazníkov a objednávok, spracovanie objednávok, vedenie účtovníctva a fakturácie, marketingové opatrenia, alebo ničenie súborov a dátových nosičov. Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia, alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene osoby zodpovednej za spracovanie údajov. Spracovatelia nepoužívajú údaje pre svoje vlastné účely, ale vykonávajú spracovanie údajov výhradne pre zodpovednú osobu a sú zmluvne povinní zaručiť primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.

5. Prenos údajov do tretích krajín

Návšteva nášho webu môže predstavovať prenos určitých osobných údajov do tretích krajín, t. j. krajín, na ktoré sa GDPR nevzťahuje. K takémuto odovzdaniu dochádza prípustným spôsobom ak Európska komisia zistí, že v takejto tretej krajine je vyžadovaná primeraná úroveň ochrany údajov. Ak takéto rozhodnutie o primeranosti nebude prijaté Európskou komisiou, budú osobné údaje odovzdané do tretej krajiny len v prípade, že existujú vhodné záruky v súlade s čl. 46 GDPR, alebo ak je splnená jedna z požiadaviek čl. 49 GDPR.

Ak nižšie nie je uvedené inak, používame štandardné zmluvné klauzuly EÚ ako vhodné záruky na prenos osobných údajov spracovateľom v tretích krajinách: eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/.

Ak súhlasíme s odovzdaním osobných údajov do tretích krajín, prenos sa robí na právnom základe čl. 49 ods. 1, písm. a) GDPR.

6. Spracovanie pri výkone vašich práv v súlade s článkami 15 až 22 GDPR

Ak uplatňujete svoje práva podľa čl. 15 až 22 GDPR, spracúvame odovzdané osobné údaje za účelom implementácie týchto práv, aby sme o tom mohli poskytnúť dôkazy. Za účelom poskytovania informácií a ich prípravy budeme spracúvať iba údaje uložené na tento účel a na účely kontroly ochrany údajov, inak obmedzíme spracovanie v súlade s čl. 18 GDPR.

Toto spracovanie vychádza z právneho základu čl. 6 ods. 1, písm. c) GDPR v spojení s čl. 15 až 22 GDPR a § 34 ods. 2 BDSG.

7. Vaše práva

Ako subjekt údajov máte právo uplatniť svoje práva subjektu údajov proti nám. Máte predovšetkým nasledujúce práva:

 • V súlade s čl. 15 GDPR a § 34 BDSG máte právo požadovať informácie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, v akom rozsahu.
 • Máte právo od nás žiadať opravu vašich údajov v súlade s čl. 16 GDPR.
 • Máte právo požadovať, aby sme vymazali vaše osobné údaje v súlade s čl. 17 GDPR a § 35 BDSG.
 • Máte právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov v súlade s čl. 18 GDPR.
 • V súlade s čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, a odovzdať tieto údaje inej zodpovednej osobe.
 • Ak ste nám dali zvláštny súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR. Takéto zrušenie nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo až do odvolania na základe súhlasu.
 • Ak ste toho názoru, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR, máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade v súlade s čl. 77 GDPR.

8. Právo namietať

V súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je založené na právnom základe čl. 6 ods. 1, písm. e) alebo f) GDPR, z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. Pokiaľ o vás spracúvame osobné údaje za účelom priamej reklamy, môžete proti tomuto spracovaniu namietať v súlade s čl. 21 ods. 2 a ods. 3 GDPR.

9. Poverenec pre ochranu údajov

Nášho poverenca pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: poverenec@schwartau.sk.

10. Kontaktný údaj na dozorný úrad

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 

II. Spracovanie údajov na našich webových stránkach

Pri návšteve nášho webu zhromažďujeme informácie, ktoré sami poskytnete. Určité informácie o vašom používaní webových stránok navyše automaticky zaznamenávame počas vašej návštevy webových stránok. V zákone o ochrane údajov sa IP adresa všeobecne považuje za osobné údaje. Každému zariadeniu pripojenému k internetu je poskytovateľom internetu priradená adresa IP, aby mohla odosielať a prijímať dáta.

1. Spracovanie súborov protokolu servera

Ak našu webovú stránku používate na informačné účely, všeobecné informácie, ktoré prehliadač prenáša na náš server, sa spočiatku ukladajú automaticky (t. j. nie prostredníctvom registrácie). To zahŕňa v predvolenom nastavení: typ/verziu prehliadača, použitý operačný systém, prístup na stránku, predtým navštívenú stránku (URL referer), IP adresu, dátum a čas požiadavky servera a kód stavu HTTP. Spracovanie prebieha za účelom ochrany našich oprávnených záujmov a je založené na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Toto spracovanie slúži technickej správe a bezpečnosti webových stránok. Uložené dáta budú vymazané po 7 dňoch, ak nie je na základe konkrétnych dôkazov oprávnené podozrenie na nezákonné použitie, ktoré by vyžadovalo ďalšie prešetrenie a spracovanie informácií. Na základe uložených informácií vás nie sme schopní identifikovať ako subjekt údajov. Články 15 až 22 GDPR sa preto neuplatňujú v súlade s čl. 11 ods. 2 GDPR, ak neposkytnete ďalšie informácie, ktoré nám umožnia identifikáciu za účelom výkonu vašich práv stanovených v týchto článkoch.

2. Súbory cookie

Na našich webových stránkach používame súbory cookie a porovnateľné technológie („súbory cookie“). Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač ukladá pri návšteve webových stránok. Vedia identifikovať použitý prehliadač a webový server ho rozpozná. Nad používaním cookies prostredníctvom vášho prehliadača máte plnú kontrolu. Súbory cookie môžete kedykoľvek zmazať v nastavení zabezpečenia vášho prehliadača. Proti použitiu cookies môžete v zásade alebo v určitých prípadoch namietať prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača.

Používanie cookies je čiastočne technicky potrebné na prevádzku našej webovej stránky a je preto povolené bez súhlasu používateľa. Súbory cookie používame aj na ponúkanie špeciálnych funkcií a obsahu, ako aj k analytickým a marketingovým účelom. Patria sem aj súbory cookie od poskytovateľov tretích strán (takzvané súbory cookie tretej strany). Technicky nadbytočné cookies avšak používame len s vaším súhlasom v súlade s § 15 ods. 3 TMG alebo čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR. 

3. Možnosti kontaktu a otázky

Naše webové stránky obsahujú kontaktné formuláre, ktoré môžete použiť na zasielanie nám adresovaných správ. Prenos vašich dát je šifrovaný. Na spracovanie vašej požiadavky je nutné vyplniť všetky dátové polia označené ako povinné. Ak dáta neposkytnete, znamená to, že nemôžeme spracovať vašu požiadavku. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné. Prípadne nám môžete poslať správu prostredníctvom kontaktného e-mailu. Údaje spracúvame na účely odpovede na vašu požiadavku. Ak je vaša žiadosť zameraná na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s nami, právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR. V opačnom prípade spracúvame údaje na základe nášho oprávneného záujmu o kontakt s dotazujúcimi sa osobami.

4. Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited (Írsko, EÚ).

Google Analytics je služba webovej analýzy, pomocou ktorej môžeme zhromažďovať a analyzovať údaje o správaní návštevníkov našich webových stránok. Za týmto účelom používa Google Analytics súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania našich webových stránok. Osobné údaje sú spracúvané vo forme online identifikátorov (vrátane identifikátorov cookies), IP adries, identifikátorov zariadení a informácií o interakcii s našou webovou stránkou.

Niektoré z týchto dát sú informácie uložené v zariadení, ktoré používate. Použité súbory cookie sa navyše používajú na ukladanie ďalších informácií o zariadení, ktoré používate. K ukladaniu informácií pomocou Google Analytics, ktoré sú už uložené vo vašom zariadení, dochádza len s vaším súhlasom.

Google Ireland bude spracúvať údaje zhromaždené týmto spôsobom v našom mene za účelom vyhodnotenia užívateľskej návštevnosti na našich webových stránkach, zostavovania správ o užívateľských aktivitách a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním našich webových stránok a internetu. Zo spracovaných dát je možné ďalej vytvoriť pseudoanonymné užívateľské profily.

Osobné údaje spracúvané za účelom poskytovania služby Google Analytics v našom mene je možné prenášať do akejkoľvek krajiny, v ktorej spoločnosť Google Ireland alebo jej čiastkoví spracovatelia prevádzkujú zariadenia. Právny základ pre tento prenos tvoria štandardné zmluvné doložky o prenose osobných údajov spracovateľom v tretích krajinách v súlade s čl. 46 ods. 2, písm. c) GDPR.

Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že IP adresa používateľa je spoločnosťou Google Ireland skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. IP adresa je prenášaná prehliadačom užívateľa a nie je zlúčená s inými údajmi.

5. Google Marketing Services

Používame Google Tag Manager od spoločnosti Google Ireland Limited (Írsko, EÚ). Google Tag Manager sa používa na spravovanie kódov (tagov) našich webových stránok prostredníctvom rozhrania. Google Tag Manager je doména bez súborov cookie, ktorá nezhromažďuje ani neukladá žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa iba ďalšie kódy (tagy), ktoré naopak môžu zhromažďovať údaje bez toho, aby sme k týmto údajom pristupovali sami. Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súboru cookie, zostane to v platnosti pre všetky sledovacie kódy (tagy) implementované pomocou Google Tag Manager.

Používame marketingovú službu Konverzie Google Ads od spoločnosti Google Ireland Limited (Írsko, EÚ). Vďaka Google Ads môžeme v reklamnej sieti Google umiestňovať reklamy, ktoré sú relevantné pre používateľov (napr. vo výsledkoch vyhľadávania alebo na iných weboch), vylepšovať prehľady o výkone kampane a zabraňovať tomu, aby sa užívateľovi niekoľkokrát zobrazovali rovnaké reklamy. Každý zákazník Ads nastaví iné konverzné cookies, preto ich nie je možné sledovať na weboch rôznych zákazníkov služby Ads. ID cookie sa používa k záznamu toho ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom prehliadači. To môže zabrániť opakovanému zobrazeniu rovnakej kampane. Okrem toho možno takzvané konverzie zaznamenávať pomocou ID súborov cookie.

Používanie marketingových služieb Google prebieha len s vaším súhlasom v súlade s § 15 ods. 3 TMG alebo čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete odvolať prostredníctvom našej správy súhlasu.

V prípade služieb Google nemožno vylúčiť prenos dát do spoločnosti Google Inc. v USA. Vezmite prosím na vedomie informácie v časti „Prenos dát do tretích krajín“. Užívatelia môžu nájsť ďalšie informácie o ochrane údajov na Googli v informáciách o ochrane údajov od Google: https://www.google.com/policies/privacy.

6. Facebook pixel

Na našich webových stránkach používame Facebook pixel, obchodný nástroj Facebooku od spoločnosti Facebook Ireland Limited (Írsko, EÚ). Informácie o kontaktných údajoch spoločnosti Facebook Ireland a kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov spoločnosti Facebook Ireland nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook Ireland na adrese https://www.facebook.com/about/privacy

Pixel na Facebooku je výňatok z kódu JavaScript, ktorý nám umožňuje sledovať aktivity návštevníkov na našom webe. Toto sledovanie slúži na sledovanie konverzií. Za týmto účelom Facebook pixel zhromažďuje a spracúva nasledujúce informácie (tzv. dáta udalostí).

 • Informácie o akciách a aktivitách návštevníkov našich webových stránok, ako je vyhľadávanie a prezeranie produktu alebo nákup produktu.
 • Špecifické informácie o pixeloch, ako je ID pixel a cookie na Facebooku.
 • Informácie o tlačidlách, na ktoré klikli návštevníci webových stránok.
 • Informácie obsiahnuté v hlavičke HTTP, ako sú IP adresy, informácie o webovom prehliadači, umiestnenie stránky a refereru.
 • Informácie o stave deaktivácie/obmedzenia sledovania reklamy.

Tieto dáta udalostí sú z časti informácie, ktoré sú uložené v používanom zariadení. Okrem toho Facebook pixel tiež používa súbory cookie, ktoré ukladajú informácie o používanom zariadení. Ukladanie informácií Facebook pixelom alebo prístup k informáciám, ktoré sú už uložené vo vašom zariadení, prebieha len s vaším súhlasom.

Sledované konverzie sa zobrazujú na riadiacom paneli nášho správcu reklám na Facebooku a Facebook Analytics. Sledované konverzie môžeme použiť na meranie efektivity našich reklám, na nastavenie vlastného publika pre zacielenie reklám, na dynamické reklamné kampane a na analýzu účinnosti konverzných ciest na našom webe. Funkcie, ktoré používame prostredníctvom Facebook pixelu, sú podrobnejšie opísané nižšie.

Spracovanie údajov o udalostiach pre reklamné účely

Údaje o udalostiach zhromaždené prostredníctvom Facebook pixelu sa používajú na zacielenie našich reklám a na zlepšenie poskytovania reklám, na personalizáciu funkcií a obsahu, a na zlepšenie a zabezpečenie produktov na Facebooku..

Za týmto účelom sa údaje o udalostiach zhromažďujú na našom webe pomocou Facebook pixelu a prenášajú sa na Facebook Ireland. K tomu dochádza iba vtedy, ak ste vopred udelili súhlas. Právnym základom pre zber a prenos osobných údajov spoločnosti Facebook Ireland je čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete odvolať prostredníctvom našej správy súhlasu.

Zhromažďovanie a prenos údajov o udalostiach vykonávame my a Facebook Ireland, a teda sme za tieto procesy plne zodpovední. Uzavreli sme spolu dohodu o spracovaní spoločnými správcami, v ktorej je určené rozdelenie povinností v oblasti ochrany údajov medzi nami a spoločnosťou Facebook Ireland. V tejto dohode sme sa so spoločnosťou Facebook Ireland Ireland okrem iného dohodli:

 • že sme zodpovední za to, aby sme vám poskytli všetky informácie v súlade s čl. 13 a 14 GDPR o spoločnom spracovaní osobných údajov;
 • že spoločnosť Facebook Ireland je zodpovedná za umožnenie práv subjektov údajov podľa čl. 15 až 20 GDPR, ak ide o osobné údaje uložené spoločnosťou Facebook Ireland po spoločnom spracovaní.

Dohodu medzi nami a spoločnosťou Facebook Ireland získate na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Za následné spracovanie prenesených údajov o udalostiach nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Facebook Ireland. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Facebook Ireland spracúva osobné údaje vrátane právneho základu, na ktorý sa spoločnosť Facebook Ireland spolieha, a ako môžete uplatniť svoje práva voči spoločnosti Facebook Ireland, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook Ireland na adrese https: //www.facebook. com / about / privacy

Spracovanie údajov o udalostiach na účely analýzy

Taktiež sme poverili spoločnosť Facebook Ireland, aby pripravovala správy o dopade našich reklamných kampaní a ďalšieho online obsahu na základe údajov o udalostiach zhromaždených prostredníctvom Facebook pixelu (správy o kampaniach), ako aj analýzy a poznatky o užívateľoch, ich používaní našich webových stránok a nákupe produktov. Za týmto účelom odovzdávame osobné údaje obsiahnuté v dátach udalostí spoločnosti Facebook Ireland. Prenesené osobné údaje spracúva spoločnosť Facebook Ireland ako náš spracovateľ, aby nám poskytla správy a analýzy kampaní.

Spracovanie osobných údajov na účely prípravy analýz a správ o kampani prebieha len ak ste na to vopred udelili súhlas. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR.

Nie je možné vylúčiť prenos dát do spoločnosti Facebook Inc. v USA. Právny základ pre tento prenos tvorí štandardné zmluvné ustanovenie o prenose osobných údajov spracovateľom v tretích krajinách. Vezmite prosím na vedomie informácie v časti „Prenos dát do tretích krajín“.

III. Spracovanie údajov na našich stránkach sociálnych médií

Sme zastúpení na niekoľkých platformách sociálnych médií, aby sme vám mohli ponúknuť ďalšie informácie o našej spoločnosti.

Ak navštívite náš profil na sociálnych sieťach alebo ak jeho prostredníctvom s nami komunikujete, vaše osobné údaje môžu byť spracúvané. Informácie, ktoré máte vyplnené na profile sociálnych sietí, takisto predstavujú osobné údaje. Patria sem aj správy a vyhlásenia urobené pomocou profilu. Okrem toho sa počas vašej návštevy profilu sociálnych sietí často automaticky zhromažďujú určité informácie, ktoré môžu tiež predstavovať osobné údaje.

Naša spoločnosť má firemné stránky na nasledujúcich platformách sociálnych sietí:

1. Sociálne siete

a) Facebook a Instagram

Pri návšteve našej stránky na Facebooku alebo Instagrame, prostredníctvom ktorej prezentujeme našu spoločnosť alebo jednotlivé produkty z nášho sortimentu, sú o vás spracúvané určité informácie. Za toto spracovanie osobných údajov zodpovedá výhradne spoločnosť Facebook Ireland Ltd. (Írsko, EÚ „Facebook“). Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov Facebookom nájdete na  https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook ponúka možnosť namietať proti určitému spracovaniu údajov. Relevantné informácie a možnosti odhlásenia nájdete na https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Facebook nám poskytuje štatistiky a postrehy pre naše stránky na Facebooku a Instagrame v anonymnej podobe, s ktorých pomocou získavame informácie o typoch akcií, ktoré ľudia na našej stránke vykonávajú (tzv. „prehľady stránok“), vďaka čomu môžeme optimalizovať náš web. Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR. Informácie získané prostredníctvom prehľadov stránok nemôžeme priradiť k jednotlivým profilom Facebooku, ktoré interagujú s našou stránkou na Facebooku. S Facebookom sme uzavreli dohodu o spracovaní spoločnými správcami, v ktorej je stanovené rozdelenie povinností v oblasti ochrany údajov medzi nami a Facebookom. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov na vytváranie prehľadov o stránkach a dohode uzavretej medzi nami a Facebookom nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. V súvislosti s týmto spracovaním údajov máte možnosť uplatniť svoje práva ako subjekt údajov (pozri „Vaše práva“) voči Facebooku. Ďalšie informácie nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Vezmite prosím na vedomie, že podľa predpisov o ochrane údajov Facebooku sú údaje o užívateľovi spracúvané aj v USA alebo iných tretích krajinách. Facebook prenáša používateľské dáta iba do krajín, pre ktoré Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti v súlade s čl. 45 GDPR, alebo na základe vhodných záruk podľa čl. 46 GDPR.

b) YouTube

Za spracovanie osobných údajov pri návšteve nášho kanála YouTube v zásade zodpovedá spoločnosť Google Ireland Limited (Írsko, EÚ). Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou YouTube alebo Google Ireland Limited nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy.

2. Komentáre a priame správy

Spracúvame tiež informácie, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom nášho firemného profilu na príslušnej platforme sociálnych médií. Takýmito informáciami môžu byť použité užívateľské meno, kontaktné údaje, alebo nám odoslaná správa. Za toto spracovanie nesieme výhradnú zodpovednosť. Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu o kontakt s dotazujúcimi sa osobami. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR. K ďalšiemu spracovaniu údajov môže dôjsť, ak ste na to dali súhlas (čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR), alebo ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1, písm. c) GDPR).

Ak ste nám poskytli informácie o účasti v súťaži, budeme ich spracúvať iba preto, aby sme vám mohli v prípade potreby zaslať výhernú cenu. Po doručení výhernej ceny, alebo ak ste nevyhrali, údaje zmažeme. Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR.

IV. Ďalšie spracovanie údajov

1. Kontaktujte nás e-mailom

Ak nám pošlete správu prostredníctvom poskytnutého kontaktného e-mailu, prenášané údaje spracúvame za účelom zodpovedania vašej požiadavky. Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu o kontakt s dotazujúcimi sa osobami. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR.

2. Údaje o zákazníkoch

Ak prídete do kontaktu s našou spoločnosťou ako zákazník alebo zainteresovaná strana, spracúvame vaše údaje za účelom uzatvorenia alebo plnenia zmluvného vzťahu v nevyhnutnom rozsahu. To pravidelne zahŕňa spracovanie osobných, zmluvných a platobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, ako aj kontaktné a komunikačné údaje našich kontaktných osôb pre komerčných zákazníkov a obchodných partnerov. Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR. Spracúvame tiež údaje o zákazníkoch a prospektoch na účely hodnotenia a marketingu. Toto spracovanie prebieha na právnom základe čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR a slúži nášmu záujmu ďalej rozvíjať našu ponuku a informovať vás o našich ponukách. K ďalšiemu spracovaniu údajov môže dôjsť, ak ste na to dali súhlas (čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR), alebo ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1, písm. c) GDPR).

3. Súťaže

Ak sa zúčastníte súťaže, spracúvame vaše osobné údaje, aby sme mohli súťaž vykonať a vyhodnotiť. To zahŕňa predovšetkým výber víťazov, oznámenie o výhre a dodanie cien. V prípade, že dodanie alebo poskytnutie určitých cien prebehne prostredníctvom inej spoločnosti (napr. prostredníctvom dcérskej spoločnosti alebo iného partnera pre spoluprácu), poskytneme údaje výhercu tejto spoločnosti v požadovanom rozsahu. Po skončení súťaže údaje zmažeme, ak neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie, ktoré by bránili okamžitému zmazaniu. Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR.